สร้าง "โอกาส"

ให้กับผู้คนในชุมชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และรายได้ที่ยั่งยืน ด้วยการสนับสนุน ช่องทางขายและการสื่อสารทางการตลาด

1

บริหารจัดการวัตถุดิบและกระบวนการแปรรูปอาหาร
Sustainable Food Management

สนับสนุนสินค้าชุมชน (Locally Product)

อิมแพ็ค ฟาร์ม รับซื้อผลผลิตอินทรีย์จากเกษตรกร จ.เชียงใหม่ เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบสำหรับการประกอบอาหาร และมีการขยายความร่วมมือเข้าไปยังชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ด้วยการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ อาทิ ข้าวกล้อง เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ประมง ผลิตภัณฑ์แปรรูป พร้อมเพิ่มช่องทางจัดจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้ชุมชน

ลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด (Minimising Food Waste)

ขยะ ที่เป็นเศษวัตถุดิบจากการปรุง และเศษอาหารจากการ รับประทานเหลือจำนวนมากจากการจัดงาน อิมแพ็ค นำเข้าสู่กระบวนการเทคโนโลยี Food Waste Composter แปรรูปเศษอาหารเป็นปุ๋ยบำรุงดิน สำหรับใช้ในแปลงผักออร์แกนิกและแปลงเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

อาหารเพื่อสุขภาพพร้อมเมนูทางเลือก
(Healthy, Sustainable Menus)

อีกหนึ่งทางเลือก สำหรับแขกผู้ร่วมงานด้วยอาหารเพื่อสุขภาพเมนูมังสาวิรัติ เมนูโปรตีนจากพืช ตอบโจทย์การจัดงานที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงเมนูอาหารฮาลาล สำหรับชาวมุสลิมที่มีกระบวนการผลิตที่ถูกต้องตามหลักศาสนา

คุณภาพความปลอดภัยอาหาร
ผ่านการรับรอง ISO22000 (Food Safety Culture)

อิมแพ็ค เน้นย้ำความสำคัญของวัฒนธรรมด้านคุณภาพความปลอดภัยอาหาร พร้อมส่งมอบมาตรฐานถึงลูกค้าทุกคนด้วยการรับรอง ISO22000 พร้อมสร้างการปฏิบัติงานในเรื่องสุขลักษณะส่วนบุคคล (Personal hygiene) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2

การใช้อุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Sustainable Catering Equipment

ใช้อุปกรณ์จัดเลี้ยงที่ย่อยสลายสู่ธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์
(Eco-Friendly Catering Supplies)

อิมแพ็ค มีทางเลือกให้กับลูกค้าโดยใช้จาน ชาม หลอด หรือแก้วน้ำจากไบโอพลาสติกหรือวัสดุธรรมชาติอย่างใบตองตกแต่งเพื่อช่วยลดการใช้พลาสติกและส่งเสริมความยั่งยืน

เลือกใช้วัสดุธรรมชาติ และวัสดุนำกลับมาใช้ใหม่ในการตกแต่ง
(Using Recycled Material or a Natural Material)

ลูกค้าสามารถเลือกใช้วัสดุธรรมชาติในการตกแต่ง หรือเลือกงดการใช้ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟและน้ำในการซักล้าง รวมถึงดอกไม้ตกแต่งสถานที่ อิมแพ็คเลือกใช้ดอกไม้สดจากท้องถิ่น รวมถึงการใช้ดอกไม้ประดิษฐ์ และบริการน้ำดื่มที่บรรจุในภาชนะแก้ว หรือเหยือกน้ำ

สถานที่จัดงานลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และพลังงานน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพ
(Energy Efficiency & Renewable Energy)

สถานที่จัดงาน อิมแพ็คมีการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นชนิด LED ที่ประหยัดพลังงานและมีอายุการใช้งานยาวนาน เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดการเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยครั้ง

การแยกขยะเพื่อวัดค่าคาร์บอนฟุตพรินต์ ที่เกิดจากการจัดงาน
(Carbon-Neutral Waste Management)

อิมแพ็ค จัดถังสำหรับแยกขยะรีไซเคิลที่ทนทานและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ 3 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะเปียก ขยะทั่วไป พร้อมทั้งมีการเก็บและวัดช่างน้ำหนักขยะแต่ละประเภทพร้อมบริการนำส่งให้กับพาทน์เนอร์เพื่อเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายให้เป็นพลังงานชนิดใหม่

3

การจ้างงานท้องถิ่นและกิจกรรมลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยการมอบอาหารบริจาค
(Hire People in the Community and Food Donation Charity)

"อิมแพ็ค"

มีการจ้างงานคนภายในพื้นที่ใกล้เคียงในกรณีที่ต้องการกำลังพลสำหรับการจัดงานเลี้ยงขนาดใหญ่ในบางหน้าที่ พร้อมจัดฝึกอบรมทักษะการบริการให้เป็นหลักตามมาตรฐานสากล รวมถึงกิจกรรมแบ่งปันอาหารให้กับองค์กรการกุศลในกรณีที่ผู้มาร่วมงานน้อยกว่าจำนวนที่แจ้งไว้

4

การเดินทางของผู้เข้างานจัดเลี้ยงที่สามารถเก็บค่าการลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์
(Reducing CO₂ Emissions from Vehicles)

"อิมแพ็ค"

มีตารางการนับและเก็บค่าการเดินทางของแขกที่มาร่วมงานจัดเลี้ยง โดยร่วมมือกับผู้จัดงานในการรณรงค์ในแขกที่มางานเดินทางโดยรถโดยสาธารณะ อาทิ รถยนต์ไฟฟ้า รถไฟฟ้า หรือการเดินทางร่วมกันเป็น หมู่คณะ ซึ่งจะมีการสอบถามข้อมูลหน้างานเพื่อคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์

5

ส่งมอบรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เกิดจากการจัดงานเลี้ยง
(Carbon Footprint Reports)

"ทุกการจัดงานกับ อิมแพ็ค"

ลูกค้าสามารถแจ้งความจำนงในการจัดเก็บข้อมูลและออกรายงานข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงผลของการหลีกเลี่ยงและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas reductions and avoidances) และรายงานผลของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emissions) ที่เกิดขึ้นจากงานเลี้ยง โดยมีหลักการคำนวณอ้างอิงจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งหน่วยวัดอยู่ ในรูปของกิโลกรัมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (KgCO2e)

ติดต่อบริการจัดเลี้ยง

marketinginfo@impact.co.th